مدت زمان برای بهبود رتبه چقدر است؟

حداقل مدت زمان برای کاهش رتبه بین 3 الی 7 روز میباشد،البته این را هم در نظر بگیریم که رتبه الکسا هر 24 الی 72 ساعت آپدیت میشود،اما برای اینکه نتیجه بهتری کسب کنید به سایت خود بازدید مناسبی اختصاص دهید که حداقل تا 3 الی 7 روز تمام نشود و بازدید شما ثابت باشد تا نتیجه را حس کنید.اگر بازدیدی که به سایتتون اختصاص دادید کم باشد،نتیجه ای نخواهید گرفت...
برای مثال در نظر بگیرید از سایت شما روزانه 5000 حداقل بازدید میشود و اگر برای یک هفته حساب کنیم معادل 35000 بازدید باید برای سایت خود ثبت کنید!
هیچگاه با ثبت بازدید کم و مدت زمان کم به نتیجه ایده آل خود نخواهید رسید.
برای رسیدن رتبه الکسا به رتبه زیر 5000 باید بیش از 45 روز صبر کنید و بازدید را متعادل و ثابت نگه دارید بطوری که هیچگاه بازدید قطع یا تمام نشود...